European flounder
European flounder

Lest
Platichthys flesus
European Flounder
Estonia

European flounder

Lest
Platichthys flesus
European Flounder
Estonia